Akcent logiczny

O akcencie gramatycznym była już mowa poniżej. Czym jest więc akcent logiczny albo myślowy? W każdym zdaniu spotykamy się z różnymi jego częściami, np. podmiot, orzeczenie, dopełnienie itp.
 
Te elementy w różnych zdaniach mają różną wartość znaczeniową. W każdym zdaniu tkwi jakaś jedna myśl, idea, która może być wyrażona przez różne części zdania. W czasie publicznego czytania słowo, które wyraża istotną myśl, powinno być odpowiednio wyodrębnione, to znaczy powinno być akcentowane. Czytając bez akcentów logicznych, stajemy się niezrozumiali, lecz błędem jest również dawanie w zdaniu akcentu zbyt wielu wyrazom. Wtedy akcenty logiczne tracą na znaczeniu, podobnie, jak gdyby w gazecie nie tylko nagłówki, ale i większa część treści była podana tłustym drukiem.
 
Jak znaleźć w zdaniu słowo istotne? W czasie przygotowania czytania staramy się zrozumieć sens zdania, czytając cicho. Następnie pytamy, które słowo ten sens wyraża np. Jesteśmy dziećmi Boga. Autor pragnie nam powiedzieć, iż nas stosunek do Boga po chrzcie św. oraz na mocy stworzenia jest taki, jak stosunek syna do ojca. Pytam teraz, kim ja jestem w stosunku do Boga. Jestem dzieckiem, a więc słowem akcentowanym w tym zdaniu jest słowo – dziećmi.
 
Inne wskazówki odnośnie akcentu logicznego:
•Z natury swej akcentowane są apostrofy i inwokacje np. Zaprawdę – ten jest Syn Boży.
•Słowa łączące: jak, wszystko, każdy po wymienieniu np. gwiazdy, rośliny, zwierzęta, ludzie – wszystko to jest dziełem Boga.
•Słowa w zdaniach, które mają mobilizować, są akcentowane, np. Chrześcijanie powinni być bohaterami.
•Odpowiedź w zdaniu pytajnym nosi akcent np. Spotkało kogoś z was nieszczęście —niech się modli.
•Słowa przeciwstawne w zdaniu są akcentowane np. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest.